Hỗ Trợ Y Tế – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
1

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

03 - 02
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

16 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
0

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

25 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

07 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

12 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

17 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

08 - 04
2017
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
0
123