Hoạt Động Đã Qua – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI BIỂN HỒ – CAMPUCHIA (C184)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 300.950.500VND
Số tiền cần
301.324.900VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

11 - 11
2018
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C185)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 787.118.150VND
Số tiền cần
777.738.150VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Hoàn Thành

26 - 11
2018
Đã nhận: 4.663.398.000VND
Số tiền cần
5.000.000.000VND
Lượt đóng góp
126
Ngày còn lại
0

Ấn tống sách Phật giáo yếu lược (C176)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 63.043.200VND
Số tiền cần
63.043.200VND
Lượt đóng góp
02
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 21 (HM21)

Hoàn Thành

01 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 20 (HM20)

Hoàn Thành

03 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM TRẺ EM (C174)

Hoàn Thành

30 - 10
2018
Đã nhận: 467.596.700VND
Số tiền cần
479.380.000VND
Lượt đóng góp
228
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Hoàn Thành

31 - 10
2018
Đã nhận: 92.782.799VND
Số tiền cần
90.460.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0