Hoạt Động Đã Qua – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 22 -KT22

Hoàn Thành

25 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

18 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

17 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 21- KT21

Hoàn Thành

11 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 20 -KT20

Hoàn Thành

28 - 05
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH: LỄ LẠC THÀNH CHÙA GIÁC NGỘ, LỄ GIỖ TỔ VÀ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 6 (KT6)

Hoàn Thành

28 - 08
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NHẬN GIẢI THƯỞNG ĐẠI SỨ PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2017

Hoàn Thành

12 - 02
2017
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

TRIỂN LÃM TRANH, TƯỢNG, CỔ VẬT PHẬT GIÁO CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560-2016 (TL1)

Hoàn Thành

11 - 05
2016
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
2VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0