Hoạt Động Đã Qua – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

- 20170709
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926475

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 14- GT14

Hoàn Thành

- 20170702
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926262

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

- 20170628
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
613924010

ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG NGÀY – C102

Hoàn Thành

- 20170628
Đã nhận: 737.808.634VND
Số tiền cần
396.417.000VND
Lượt đóng góp
587
Ngày còn lại
613924010

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 22 -KT22

Hoàn Thành

- 20170625
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923918

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

- 20170618
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923706

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

- 20170617
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923676

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 21- KT21

Hoàn Thành

- 20170611
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923492

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0