Hoạt Động Đã Qua – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y CHÙA GIÁC NGỘ (C167)

Hoàn Thành

24 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

Hoàn Thành

31 - 07
2018
Đã nhận: 690.014.833VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
240
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS_3)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 1.676.541.593VND
Số tiền cần
1.543.438.600VND
Lượt đóng góp
311
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI TỈNH YÊN BÁI (C166)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Ấn Tống Sách “Bước Đầu Học Phật” (C159)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 116.750.000VND
Số tiền cần
116.750.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

04 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG GHẾ CHO CHÙA CẢNH LINH VÀ CHÙA BÌNH LÂU (C165)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 131.300.000VND
Số tiền cần
131.300.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

Hoàn Thành

30 - 10
2018
Đã nhận: 522.132.233VND
Số tiền cần
400.000.000VND
Lượt đóng góp
204
Ngày còn lại
0

Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây (C160)

Hoàn Thành

18 - 07
2018
Đã nhận: 746.347.363VND
Số tiền cần
414.887.080VND
Lượt đóng góp
442
Ngày còn lại
0