Hoạt Động Đã Qua – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG NI TẠI TRUNG TÂM PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN VÀ PHẬT HỌC VIỆN VIÊN QUANG (C133)

Hoàn Thành

24 - 11
2017
Đã nhận: 269.870.000VND
Số tiền cần
270.000.000VND
Lượt đóng góp
14
Ngày còn lại
0

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

25 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 19 (GT19)

Hoàn Thành

19 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 2017 Dành cho Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM (C128)

Hoàn Thành

26 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG VÀ IN MÀU 80.000 QUYỂN KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT VÀ KINH VU-LAN BÁO HIẾU (C129)

Hoàn Thành

13 - 11
2017
Đã nhận: 1.052.311.000VND
Số tiền cần
1.052.311.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 11/2017 (C131)

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận: 687.443.000VND
Số tiền cần
687.443.000VND
Lượt đóng góp
124
Ngày còn lại
0

TRAO HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 1 (HBTS_1)

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận: 1.705.286.513VND
Số tiền cần
630.452.000VND
Lượt đóng góp
277
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 32 -KT32

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

09 - 11
2017
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0