Hoạt Động Đã Qua – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

- 20180127
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
614213129

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Hoàn Thành

- 20180123
Đã nhận: 368.806.720VND
Số tiền cần
345.076.000VND
Lượt đóng góp
56
Ngày còn lại
614213009

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
614212520

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942363

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 36 -KT36

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614212520

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

- 20180108
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
614212551

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE VÀ CÀ MAU (C135)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 370.688.000VND
Số tiền cần
210.050.000VND
Lượt đóng góp
200
Ngày còn lại
614212520

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Hoàn Thành

- 20180327
Đã nhận: 1.531.941.250VND
Số tiền cần
1.568.196.719VND
Lượt đóng góp
406
Ngày còn lại
614219218

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 3 (C106-3)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận: 1.324.893.946VND
Số tiền cần
1.036.860.413VND
Lượt đóng góp
293
Ngày còn lại
613942363