Hoạt Động Đã Qua – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

CÚNG DƯỜNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN IX (C134)

Hoàn Thành

07 - 11
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
725.360.700VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

Hoàn Thành

05 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 31 -KT31

Hoàn Thành

29 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 18 (GT18)

Hoàn Thành

22 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT Ở THANH HÓA VÀ HÒA BÌNH (C127)

Hoàn Thành

26 - 10
2017
Đã nhận: 762.375.733VND
Số tiền cần
742.932.000VND
Lượt đóng góp
523
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

Hoàn Thành

25 - 12
2017
Đã nhận: 915.307.204VND
Số tiền cần
518.386.300VND
Lượt đóng góp
739
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

15 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2017-2018 (C113)

Hoàn Thành

14 - 10
2017
Đã nhận: 1.929.065.710VND
Số tiền cần
1.928.914.000VND
Lượt đóng góp
233
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

08 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0