Hoạt Động Đã Qua – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

Tổng kết giai đoạn 2 – In ấn sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp phật học (C84 -2)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 887.998.156VND
Số tiền cần
367.731.000VND
Lượt đóng góp
316
Ngày còn lại
613942127

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – ĐỢT 2 (C105)

Hoàn Thành

26 - 12
2017
Đã nhận: 369.000.000VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
791
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – GĐ2 (C75-2)

Hoàn Thành

25 - 12
2017
Đã nhận: 972.907.284VND
Số tiền cần
975.000.000VND
Lượt đóng góp
503
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 35 -KT35

Hoàn Thành

- 20171224
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942066

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 20 (GT20)

Hoàn Thành

- 20171217
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941854

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

16 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 34 -KT34

Hoàn Thành

- 20171210
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941642

TIỆC BUFFET GÂY QUỸ XÂY CHÙA -BUF2

Hoàn Thành

- 20171209
Đã nhận: 190.000.000VND
Số tiền cần
102.865.500VND
Lượt đóng góp
941
Ngày còn lại
613941611

KHÓA TU THIỀN KỲ 11 -TT11

Hoàn Thành

- 20171203
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941427