Hoạt Động Đã Qua – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

Hoàn Thành

- 20171225
Đã nhận: 915.307.204VND
Số tiền cần
518.386.300VND
Lượt đóng góp
739
Ngày còn lại
613942179

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

- 20171015
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935789

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2017-2018 (C113)

Hoàn Thành

- 20171014
Đã nhận: 1.929.065.710VND
Số tiền cần
1.928.914.000VND
Lượt đóng góp
233
Ngày còn lại
613935758

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

- 20171008
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935575

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

- 20171007
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
613935544

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

- 20171001
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935363

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

- 20170930
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
613933201

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

- 20170929
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613933171

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

- 20170831
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
613930187