Hoạt Động Sắp Tới – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – GIAI ĐOẠN 3 (C140)

Tiếp Nhận Đóng Góp

15 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
53

ẤN TỐNG GIÁO TRÌNH CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

21 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
90

PHÒNG TRANH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Lên Kế Hoạch

29 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0
12