Ấn Tống Kinh Sách – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.702.933.856VND
Số tiền cần
635.309.200VND
Lượt đóng góp
802
Ngày còn lại
0

Ấn tống sách Phật giáo yếu lược (C176)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 63.043.200VND
Số tiền cần
63.043.200VND
Lượt đóng góp
02
Ngày còn lại
0

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Hoàn Thành

31 - 10
2018
Đã nhận: 92.782.799VND
Số tiền cần
90.460.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0

Máy nghe pháp thoại (Đợt 4) (C183)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 06
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
159

Ấn Tống Sách “Bước Đầu Học Phật” (C159)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 116.750.000VND
Số tiền cần
116.750.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG 3 QUYỂN SÁCH THIỀN CỦA TT. THÍCH NHẬT TỪ (C152)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 366.297.300VND
Số tiền cần
291.818.560VND
Lượt đóng góp
393
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG “KINH TỤNG CĂN BẢN” (C151)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.521.904.040VND
Số tiền cần
1.501.092.000VND
Lượt đóng góp
1288
Ngày còn lại
0

TIẾP NỐI THÔNG ĐIỆP “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG (C141)

Hoàn Thành

- 20180613
Đã nhận: 434.672.266VND
Số tiền cần
425.404.000VND
Lượt đóng góp
445
Ngày còn lại
614227803