Ấn Tống Kinh Sách – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG VÀ IN MÀU 80.000 QUYỂN KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT VÀ KINH VU-LAN BÁO HIẾU (C129)

Hoàn Thành

13 - 11
2017
Đã nhận: 1.052.311.000VND
Số tiền cần
1.052.311.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

Hoàn Thành

25 - 12
2017
Đã nhận: 915.307.204VND
Số tiền cần
518.386.300VND
Lượt đóng góp
739
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

31 - 08
2017
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

16 - 09
2017
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG NGÀY – C102

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 737.808.634VND
Số tiền cần
396.417.000VND
Lượt đóng góp
587
Ngày còn lại
0

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – C73

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 806.805.760VND
Số tiền cần
799.970.200VND
Lượt đóng góp
417
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C75-1

Hoàn Thành

30 - 12
2016
Đã nhận: 822.230.200VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
363
Ngày còn lại
0