Ấn Tống Kinh Sách – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT – C90

Hoàn Thành

17 - 11
2016
Đã nhận: 96.000.000VND
Số tiền cần
95.380.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG “KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT” – C79

Hoàn Thành

13 - 06
2016
Đã nhận: 44.772.000VND
Số tiền cần
57.000.000VND
Lượt đóng góp
69
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT – 2/2016 (C69)

Hoàn Thành

25 - 02
2016
Đã nhận: 71.400.000VND
Số tiền cần
58.000.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (C63)

Hoàn Thành

10 - 02
2016
Đã nhận: 128.230.000VND
Số tiền cần
130.000.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG NGHI THỨC TỤNG NIỆM – C54

Hoàn Thành

10 - 10
2015
Đã nhận: 369.867.000VND
Số tiền cần
320.100.000VND
Lượt đóng góp
185
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG SÁCH “CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH” NĂM 2015 (C46)

Hoàn Thành

02 - 06
2015
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
66
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C55

Hoàn Thành

10 - 04
2015
Đã nhận: 835.127.965VND
Số tiền cần
682.000.000VND
Lượt đóng góp
447
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA” – C34

Hoàn Thành

27 - 11
2014
Đã nhận: 522.429.000VND
Số tiền cần
563.470.000VND
Lượt đóng góp
244
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – 11/2014 (C34B)

Hoàn Thành

01 - 11
2014
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0