Ấn Tống Kinh Sách – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

16 - 09
2017
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG NGÀY – C102

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 737.808.634VND
Số tiền cần
396.417.000VND
Lượt đóng góp
587
Ngày còn lại
0

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – C73

Hoàn Thành

- 20170401
Đã nhận: 806.805.760VND
Số tiền cần
799.970.200VND
Lượt đóng góp
417
Ngày còn lại
613916982

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C75-1

Hoàn Thành

- 20161230
Đã nhận: 822.230.200VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
363
Ngày còn lại
613637844

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT – C90

Hoàn Thành

- 20161117
Đã nhận: 96.000.000VND
Số tiền cần
95.380.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613634407

ẤN TỐNG “KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT” – C79

Hoàn Thành

- 20160613
Đã nhận: 44.772.000VND
Số tiền cần
57.000.000VND
Lượt đóng góp
69
Ngày còn lại
613619066

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT – 2/2016 (C69)

Hoàn Thành

- 20160225
Đã nhận: 71.400.000VND
Số tiền cần
58.000.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613607256