Ấn Tống Kinh Sách – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – GĐ2 (C75-2)

Hoàn Thành

- 20171225
Đã nhận: 972.907.284VND
Số tiền cần
975.000.000VND
Lượt đóng góp
503
Ngày còn lại
613941999

ẤN TỐNG VÀ IN MÀU 80.000 QUYỂN KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT VÀ KINH VU-LAN BÁO HIẾU (C129)

Hoàn Thành

- 20171113
Đã nhận: 1.052.311.000VND
Số tiền cần
1.052.311.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613938592

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ XÃ HỘI (C117)

Hoàn Thành

- 20171225
Đã nhận: 915.307.204VND
Số tiền cần
518.386.300VND
Lượt đóng góp
739
Ngày còn lại
613941999

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

- 20170831
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
613930007

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

- 20170925
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
613932868

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

- 20170916
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613932595

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

- 20170815
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613929520

ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG NGÀY – C102

Hoàn Thành

- 20170628
Đã nhận: 737.808.634VND
Số tiền cần
396.417.000VND
Lượt đóng góp
587
Ngày còn lại
613923830

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – C73

Hoàn Thành

- 20170401
Đã nhận: 806.805.760VND
Số tiền cần
799.970.200VND
Lượt đóng góp
417
Ngày còn lại
613916921