Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 20 (GT20)

Hoàn Thành

- 20171217
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941757

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 34 -KT34

Hoàn Thành

- 20171210
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941545

KHÓA TU THIỀN KỲ 11 -TT11

Hoàn Thành

- 20171203
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941330

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 33 -KT33

Hoàn Thành

- 20171126
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938988

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 19 (GT19)

Hoàn Thành

- 20171119
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938773

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 32 -KT32

Hoàn Thành

- 20171112
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938561

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

Hoàn Thành

- 20171105
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938347

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 31 -KT31

Hoàn Thành

- 20171029
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613936035

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 18 (GT18)

Hoàn Thành

- 20171022
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935821