Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 34 -KT34

Hoàn Thành

10 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 11 -TT11

Hoàn Thành

03 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 33 -KT33

Hoàn Thành

26 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 19 (GT19)

Hoàn Thành

19 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 32 -KT32

Hoàn Thành

12 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

Hoàn Thành

05 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 31 -KT31

Hoàn Thành

29 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 18 (GT18)

Hoàn Thành

22 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

15 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0