Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU THIỀN KỲ 10 -TT10

Hoàn Thành

05 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 31 -KT31

Hoàn Thành

29 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 18 (GT18)

Hoàn Thành

22 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

15 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

08 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

01 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

24 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

10 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0