Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

08 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

01 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

24 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

10 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

03 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

27 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

20 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

13 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0