Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 30 -KT30

Hoàn Thành

- 20171015
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935609

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

- 20171008
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935395

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

- 20171001
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935183

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

- 20170924
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932838

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932626

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

- 20170910
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932414

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

- 20170903
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932199

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

- 20170827
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929885

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

- 20170820
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929673