Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

- 20171008
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935456

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

- 20171001
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613935244

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

- 20170924
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932899

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932687

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

- 20170910
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932475

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

- 20170903
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932260

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

- 20170827
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929946

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

- 20170820
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929734

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

- 20170813
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929522