Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

03 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

27 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

20 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

13 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

06 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

30 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc Kỳ 24 – KT24

Hoàn Thành

23 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 6- TT06

Hoàn Thành

16 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

09 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0