Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

- 20170813
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929461

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

- 20170806
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929247

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

- 20170730
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926936

Khóa tu Ngày An Lạc Kỳ 24 – KT24

Hoàn Thành

- 20170723
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926721

Khóa tu Thiền kỳ 6- TT06

Hoàn Thành

- 20170716
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926509

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

- 20170709
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926295

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 14- GT14

Hoàn Thành

- 20170702
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926082

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 22 -KT22

Hoàn Thành

- 20170625
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923738

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

- 20170618
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923526