Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

06 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

30 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc Kỳ 24 – KT24

Hoàn Thành

23 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 6- TT06

Hoàn Thành

16 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

09 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 14- GT14

Hoàn Thành

02 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 22 -KT22

Hoàn Thành

25 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

18 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 21- KT21

Hoàn Thành

11 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0