Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 20 -KT20

Hoàn Thành

28 - 05
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 4- TT04

Hoàn Thành

21 - 05
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 19- KT19

Hoàn Thành

14 - 05
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 12- GT12

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 18- KT18

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 3- TT03

Hoàn Thành

23 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 17- KT17

Hoàn Thành

16 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 11- GT11

Hoàn Thành

09 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0