Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 18- KT18

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 3- TT03

Hoàn Thành

23 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 17- KT17

Hoàn Thành

16 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 11- GT11

Hoàn Thành

09 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 16- KT16

Hoàn Thành

02 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 2- TT02

Hoàn Thành

26 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 15- KT15

Hoàn Thành

19 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 10- GT10

Hoàn Thành

12 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 14- KT14

Hoàn Thành

05 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0