Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 20 -KT20

Hoàn Thành

- 20170528
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920847

Khóa tu Thiền kỳ 4- TT04

Hoàn Thành

- 20170521
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920635

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 19- KT19

Hoàn Thành

- 20170514
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920422

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 12- GT12

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 18- KT18

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 3- TT03

Hoàn Thành

- 20170423
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613917651

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 17- KT17

Hoàn Thành

- 20170416
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613917438

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 11- GT11

Hoàn Thành

- 20170409
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613917224