Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 1- GT1

Hoàn Thành

03 - 07
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 4- KT4

Hoàn Thành

19 - 06
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 3- KT3

Hoàn Thành

29 - 05
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 2- KT2

Hoàn Thành

17 - 04
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 1- KT1

Hoàn Thành

20 - 03
2016
Đã nhận: 106.235.000VND
Số tiền cần
190.472.100VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0