Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 7- KT7

Hoàn Thành

18 - 09
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 3- GT3

Hoàn Thành

04 - 09
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 6- KT6

Hoàn Thành

28 - 08
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 2- GT2

Hoàn Thành

31 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 5- KT5

Hoàn Thành

17 - 07
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 1- GT1

Hoàn Thành

03 - 07
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 4- KT4

Hoàn Thành

19 - 06
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 3- KT3

Hoàn Thành

29 - 05
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 2- KT2

Hoàn Thành

17 - 04
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0