Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 4- GT4

Hoàn Thành

- 20161002
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613630844

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 7- KT7

Hoàn Thành

- 20160918
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613628288

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 3- GT3

Hoàn Thành

- 20160904
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613627861

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 6- KT6

Hoàn Thành

- 20160828
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613625549

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 2- GT2

Hoàn Thành

- 20170731
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613926964

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 5- KT5

Hoàn Thành

- 20160717
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613622170

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 1- GT1

Hoàn Thành

- 20160703
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613621743

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 4- KT4

Hoàn Thành

- 20160619
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613619186

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 3- KT3

Hoàn Thành

- 20160529
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613616448