Hỗ Trợ Khóa Tu – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 7- KT7

Hoàn Thành

- 20160918
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613628418

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 3- GT3

Hoàn Thành

- 20160904
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613627991

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 6- KT6

Hoàn Thành

- 20160828
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613625679

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 2- GT2

Hoàn Thành

- 20170731
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613927094

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 5- KT5

Hoàn Thành

- 20160717
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613622300

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 1- GT1

Hoàn Thành

- 20160703
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613621873

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 4- KT4

Hoàn Thành

- 20160619
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613619316

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 3- KT3

Hoàn Thành

- 20160529
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613616578

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 2- KT2

Hoàn Thành

- 20160417
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613613169