Hỗ Trợ Y Tế – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 9 – T2/2017 (HM9)

Hoàn Thành

11 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
224
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 8 – T12/2016 (HM8)

Hoàn Thành

18 - 12
2016
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
213
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 7 – T10/2016 (HM7)

Hoàn Thành

09 - 10
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
191
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 6 – T8/2016 (HM6)

Hoàn Thành

08 - 07
2016
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
238
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 2/2016 (PA3)

Hoàn Thành

30 - 06
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
995.534.649VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 5 – 6/2016 (HM5)

Hoàn Thành

26 - 06
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
4.265.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 1/2016 (PA2)

Hoàn Thành

31 - 03
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
643.167.647VND
Lượt đóng góp
4542
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 4 – 3/2016 (HM4)

Hoàn Thành

06 - 03
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ IV/2015 (PA1)

Hoàn Thành

31 - 12
2015
Đã nhận: 8.643.400VND
Số tiền cần
649.648.684VND
Lượt đóng góp
5
Ngày còn lại
0