Hỗ Trợ Y Tế – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

- 20180804
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614233555

Hiến Máu Nhân Đạo Lần Thứ 17 (HM17) – Ngày 02 tháng 6 năm 2018

Hoàn Thành

- 20180602
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614227407

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 16 (HM16)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận: 1.854.752.236VND
Số tiền cần
1.970.272.400VND
Lượt đóng góp
623
Ngày còn lại
614246551

CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Hoàn Thành

- 20180430
Đã nhận: 230.841.500VND
Số tiền cần
220.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614222171

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
614215262

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942183

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

- 20171216
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
613941726

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

- 20171125
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938957