Hỗ Trợ Y Tế – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Hoàn Thành

30 - 04
2018
Đã nhận: 230.841.500VND
Số tiền cần
220.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
614215392

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942313

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

- 20171216
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
613941856

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

- 20171125
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613939087

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

- 20171007
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
613935494

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

- 20170812
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929560

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

- 20170617
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923626

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

- 20170408
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
613917263