Hỗ Trợ Y Tế – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

- 20171125
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613939135

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

- 20171007
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
613935542

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

- 20170812
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929608

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

- 20170617
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923674

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

- 20170408
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
613917311

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 9 – T2/2017 (HM9)

Hoàn Thành

- 20170211
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
224
Ngày còn lại
613911316

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 8 – T12/2016 (HM8)

Hoàn Thành

- 20161218
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
213
Ngày còn lại
613637596

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 7 – T10/2016 (HM7)

Hoàn Thành

- 20161009
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
191
Ngày còn lại
613631236

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 6 – T8/2016 (HM6)

Hoàn Thành

- 20160708
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
238
Ngày còn lại
613622074