Hỗ Trợ Y Tế – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

Hiến Máu Nhân Đạo Lần Thứ 17 (HM17) – Ngày 02 tháng 6 năm 2018

Hoàn Thành

- 20180602
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614227468

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 16 (HM16)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.854.752.236VND
Số tiền cần
1.970.272.400VND
Lượt đóng góp
623
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Hoàn Thành

30 - 04
2018
Đã nhận: 230.841.500VND
Số tiền cần
220.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

03 - 02
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

16 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
0

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

- 20171125
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613939018

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

- 20171007
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
613935425