Hỗ Trợ Y Tế – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

- 20171007
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
613935364

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

- 20170812
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929430

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

- 20170617
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923496

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

- 20170408
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
613917133

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 9 – T2/2017 (HM9)

Hoàn Thành

- 20170211
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
224
Ngày còn lại
613911138

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 8 – T12/2016 (HM8)

Hoàn Thành

- 20161218
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
213
Ngày còn lại
613637418

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 7 – T10/2016 (HM7)

Hoàn Thành

- 20161009
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
191
Ngày còn lại
613631058

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 6 – T8/2016 (HM6)

Hoàn Thành

- 20160708
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
238
Ngày còn lại
613621896

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 2/2016 (PA3)

Hoàn Thành

- 20160630
Đã nhận:
Số tiền cần
995.534.649VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613619522