Hỗ Trợ Y Tế – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

- 20170812
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929491

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

17 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

08 - 04
2017
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 9 – T2/2017 (HM9)

Hoàn Thành

11 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
224
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 8 – T12/2016 (HM8)

Hoàn Thành

18 - 12
2016
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
213
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 7 – T10/2016 (HM7)

Hoàn Thành

09 - 10
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
191
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 6 – T8/2016 (HM6)

Hoàn Thành

08 - 07
2016
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
238
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 2/2016 (PA3)

Hoàn Thành

- 20160630
Đã nhận:
Số tiền cần
995.534.649VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613619583

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 5 – 6/2016 (HM5)

Hoàn Thành

26 - 06
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
4.265.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0