Hỗ Trợ Y Tế – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 3 – 11/2015 (HM3)

Hoàn Thành

15 - 11
2015
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
0

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH”

Hoàn Thành

29 - 08
2015
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 – 7/2015 (HM2)

Hoàn Thành

19 - 07
2015
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 1 – 4/2015 (HM1)

Hoàn Thành

04 - 04
2015
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
0
123