Hỗ Trợ Y Tế – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 5 – 6/2016 (HM5)

Hoàn Thành

- 20160626
Đã nhận:
Số tiền cần
4.265.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613619401

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 1/2016 (PA2)

Hoàn Thành

- 20160331
Đã nhận:
Số tiền cần
643.167.647VND
Lượt đóng góp
4542
Ngày còn lại
613610420

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 4 – 3/2016 (HM4)

Hoàn Thành

- 20160306
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
613609660

CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ IV/2015 (PA1)

Hoàn Thành

- 20151231
Đã nhận: 8.643.400VND
Số tiền cần
649.648.684VND
Lượt đóng góp
5
Ngày còn lại
613333445

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 3 – 11/2015 (HM3)

Hoàn Thành

- 20151115
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
613329914

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH”

Hoàn Thành

- 20150829
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613321210

CHƯƠNG TRÌNH: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 – 7/2015 (HM2)

Hoàn Thành

- 20150719
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613317861

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 1 – 4/2015 (HM1)

Hoàn Thành

- 20150404
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
613308274