Hoạt Động – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG ĐỒNG NAI VÀ VŨNG TÀU – C108-1

Hoàn Thành

18 - 07
2017
Đã nhận: 889.808.942VND
Số tiền cần
519.775.000VND
Lượt đóng góp
648
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 6- TT06

Hoàn Thành

16 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc kỳ 23- KT23

Hoàn Thành

09 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 14- GT14

Hoàn Thành

02 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 70.000 QUYỂN CÁC NGHI THỨC TỤNG HẰNG NGÀY – C102

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 737.808.634VND
Số tiền cần
396.417.000VND
Lượt đóng góp
587
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 22 -KT22

Hoàn Thành

25 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

18 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

17 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 21- KT21

Hoàn Thành

11 - 06
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 20 -KT20

Hoàn Thành

28 - 05
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0