Hoạt Động – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Hoàn Thành

- 20180123
Đã nhận: 368.806.720VND
Số tiền cần
345.076.000VND
Lượt đóng góp
56
Ngày còn lại
614212890

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
614212401

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 36 -KT36

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614212401

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

- 20180108
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
614212432

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE VÀ CÀ MAU (C135)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 370.688.000VND
Số tiền cần
210.050.000VND
Lượt đóng góp
200
Ngày còn lại
614212401

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Hoàn Thành

- 20180327
Đã nhận: 1.531.941.250VND
Số tiền cần
1.568.196.719VND
Lượt đóng góp
406
Ngày còn lại
614219099

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 3 (C106-3)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận: 1.324.893.946VND
Số tiền cần
1.036.860.413VND
Lượt đóng góp
293
Ngày còn lại
613942244

KHÓA TU THIỀN KỲ 12 -TT12

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942244

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

- 20180423
Đã nhận: 11.000.500.000VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
614222020

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN KINH SÁCH CỦA HÒA THƯỢNG TỪ THÔNG (C116)

Hoàn Thành

- 20170825
Đã nhận: 233.900.000VND
Số tiền cần
127.200.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
613929887

Tổng kết giai đoạn 2 – In ấn sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp phật học (C84 -2)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 887.998.156VND
Số tiền cần
367.731.000VND
Lượt đóng góp
316
Ngày còn lại
613942091