Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

23 - 11
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁI NGÓI CHÙA PHI LAI (C187)

Hoàn Thành

25 - 12
2018
Đã nhận: 1.100.000.000VND
Số tiền cần
1.100.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

11 - 11
2018
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Hoàn Thành

26 - 11
2018
Đã nhận: 4.663.398.000VND
Số tiền cần
5.000.000.000VND
Lượt đóng góp
126
Ngày còn lại
0

HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN TẠI TỈNH AN GIANG (C178)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HÙN PHƯỚC GÂY QUỸ XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ Ở CỦ CHI (C130)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁY MÁY XẮT CỦ QUẢ, MÁY BẰM SẢ (C146)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0