Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

30 - 12
2017
Đã nhận: 11.110.537.448VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
0

TIỆC BUFFET GÂY QUỸ XÂY CHÙA -BUF2

Hoàn Thành

09 - 12
2017
Đã nhận: 190.000.000VND
Số tiền cần
102.865.500VND
Lượt đóng góp
941
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

09 - 11
2017
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2017
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

29 - 09
2017
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
0