Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

- 20180127
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
614212949

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
614212340

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

- 20180108
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
614212371

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Hoàn Thành

- 20180327
Đã nhận: 1.531.941.250VND
Số tiền cần
1.568.196.719VND
Lượt đóng góp
406
Ngày còn lại
614219038

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

- 20180423
Đã nhận: 11.000.500.000VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
614221959

TIỆC BUFFET GÂY QUỸ XÂY CHÙA -BUF2

Hoàn Thành

- 20171209
Đã nhận: 190.000.000VND
Số tiền cần
102.865.500VND
Lượt đóng góp
941
Ngày còn lại
613941514

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

- 20171109
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613938470

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

- 20170930
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
613933021

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

- 20170929
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613932991