Ấn Tống Kinh Sách – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – 11/2014 (C34B)

Hoàn Thành

- 20141101
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613025299

ẤN TỐNG KINH SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 – C21

Hoàn Thành

- 20140501
Đã nhận: 1.814.818.200VND
Số tiền cần
2.031.125.000VND
Lượt đóng góp
320
Ngày còn lại
613007036

ẤN TỐNG SÁCH “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” – 1/2014 (C34A)

Hoàn Thành

- 20141101
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
79.210.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613025299

ẤN TỐNG 5000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – C11

Hoàn Thành

- 20131205
Đã nhận: 26.000.000VND
Số tiền cần
26.000.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
612724094