Ấn Tống Kinh Sách – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (C63)

Hoàn Thành

- 20160210
Đã nhận: 128.230.000VND
Số tiền cần
130.000.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613606799

ẤN TỐNG NGHI THỨC TỤNG NIỆM – C54

Hoàn Thành

- 20151010
Đã nhận: 369.867.000VND
Số tiền cần
320.100.000VND
Lượt đóng góp
185
Ngày còn lại
613326780

ẤN TỐNG SÁCH “CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH” NĂM 2015 (C46)

Hoàn Thành

- 20150602
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
66
Ngày còn lại
613314362

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C55

Hoàn Thành

- 20150410
Đã nhận: 835.127.965VND
Số tiền cần
682.000.000VND
Lượt đóng góp
447
Ngày còn lại
613308518

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA” – C34

Hoàn Thành

- 20141127
Đã nhận: 522.429.000VND
Số tiền cần
563.470.000VND
Lượt đóng góp
244
Ngày còn lại
613025971

ẤN TỐNG “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – 11/2014 (C34B)

Hoàn Thành

- 20141101
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613025182

ẤN TỐNG KINH SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 – C21

Hoàn Thành

- 20140501
Đã nhận: 1.814.818.200VND
Số tiền cần
2.031.125.000VND
Lượt đóng góp
320
Ngày còn lại
613006919

ẤN TỐNG SÁCH “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” – 1/2014 (C34A)

Hoàn Thành

- 20141101
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
79.210.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613025182

ẤN TỐNG 5000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – C11

Hoàn Thành

- 20131205
Đã nhận: 26.000.000VND
Số tiền cần
26.000.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
612723977