Hỗ Trợ Khóa Tu – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Khóa Tu

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN2)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.090.805.450VND
Số tiền cần
1.162.620.191VND
Lượt đóng góp
980
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG GHẾ CHO CHÙA CẢNH LINH VÀ CHÙA BÌNH LÂU (C165)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 131.300.000VND
Số tiền cần
131.300.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG NÓN BẢO HIỂM “BÚP SEN TỪ BI” (C163-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG NÓN BẢO HIỂM “BÚP SEN TỪ BI” (C163)

Hoàn Thành

09 - 06
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN1)

Hoàn Thành

30 - 06
2018
Đã nhận: 1.050.542.161VND
Số tiền cần
1.050.725.000VND
Lượt đóng góp
755
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 36 -KT36

Hoàn Thành

- 20180107
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614212401

KHÓA TU THIỀN KỲ 12 -TT12

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942244

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 35 -KT35

Hoàn Thành

- 20171224
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942030

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 20 (GT20)

Hoàn Thành

- 20171217
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941818