Học Bổng – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
72

Thư Vận Động Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây (C160)

Tiếp Nhận Đóng Góp

18 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG VÀ MỜI THAM GIA CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM (C161)

Tiếp Nhận Đóng Góp

29 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
9

THƯ VẬN ĐỘNG VÀ MỜI THAM GIA CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH (C164)

Tiếp Nhận Đóng Góp

14 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 2 (HBTS_2)

Hoàn Thành

17 - 03
2018
Đã nhận: 1.458.240.213VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
194
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH “HỌC BỔNG TIẾN SĨ” TẠI NƯỚC NGOÀI (HBTS)

Tiếp Nhận Đóng Góp

06 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

“QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 4 (C106-4)

Hoàn Thành

28 - 03
2018
Đã nhận: 696.393.533VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
284
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 3 (C106-3)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận: 1.324.893.946VND
Số tiền cần
1.036.860.413VND
Lượt đóng góp
293
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG NI TẠI TRUNG TÂM PHẬT HỌC HÁN TRUYỀN VÀ PHẬT HỌC VIỆN VIÊN QUANG (C133)

Hoàn Thành

24 - 11
2017
Đã nhận: 269.870.000VND
Số tiền cần
270.000.000VND
Lượt đóng góp
14
Ngày còn lại
0