Loading...

BÁO CÁO SỐ LIỆU ẤN TỐNG TRONG THÁNG 03/2024

Trong tháng 03/2024 vừa qua, Ban Ấn tống Quỹ ĐPNN đã gieo duyên Pháp bảo cho nhiều lượt Phật tử gần xa. Cụ thể:

*** Số liệu ấn tống các ấn phẩm xuất tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay:

– Về mảng kinh sách: 7.932 ấn bản thuộc 47 đầu sách đã được trao tặng đến các quý nam nữ Phật tử gần xa. Các quyển Kinh sách được thỉnh nhiều nhất trong tháng: Cẩm nang Tu học Đạo Phật Ngày Nay (2.433 quyển), Kinh Dược sư (2.200 quyển), Kinh Phật căn bản (629 quyển) …

– Về máy nghe Pháp thoại: Trao tặng 04 máy nghe Pháp thoại đến các quý Phật tử lớn tuổi, ở các vùng sâu, vùng xa.

*** Về phạm vi/đối tượng thỉnh kinh sách:

– 6.806 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các chùa chi nhánh (Lễ Quy y Tam bảo, các hoạt động Phật sự của Tăng đoàn…);
– 30 ấn bản đã được chuyển đến tay quý Tăng, Ni và Phật tử thông qua các chương trình của Quỹ ĐPNN;
– 1.093 ấn bản được trao tặng cho quý khách tại Tp. Hồ Chí Minh;

Ấn tống Kinh sách Phật, chia sẻ chân lý Phật sẽ mang lại phước báu, đặc biệt là phước trí tuệ. Bởi lẽ, trong kinh Pháp cú câu số 354, Thế tôn đã dạy:

Pháp thí, thắng mọi thí!
Pháp vị, thắng mọi vị!
Pháp hỉ, thắng mọi hỉ!
Ái diệt, thắng mọi khổ.

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên tinh xá, Vua Đế Thích cùng đoàn chư thiên đông đảo đến đảnh lễ và xin được đức Thế Tôn giảng giải về bốn câu hỏi (1) Vật gì bố thí cao quý nhất?, (2) Vị ngon nào trên tất cả?, (3) Hạnh phúc nào cao tột đỉnh?, (4) Tại sao diệt trừ tham ái là việc làm tối hệ trọng? Vì để dứt trừ nghi hoặc cho các chúng sanh, Đức Thế Tôn tuyên thuyết: Pháp thí thắng mọi thí. Pháp vị thắng mọi vị, pháp hỉ thắng mọi hỉ. Có diệt trừ tham ái mới đắc quả A-la-hán, cho nên đó là việc làm tối hệ trọng.

Trích chú giải: Pháp thí thắng mọi thí: dù cúng dường pháp y đúng màu đài hoa chuối cho tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán nhiều đến nỗi họp lại thành một hàng dọc nối từ dưới đất lên đến cõi trời Phạm thiên cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hội chúng. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng một phần mười sáu của việc đọc lên bài kệ. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp. Kẻ nào giúp chúng sanh được nghe pháp sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực, cho dù người múc đầy bình bát tất cả các vị Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị. Phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn cúng dường các thứ thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa… cũng lớn hơn cùng dường nhà ở, cho dù người ấy xây dựng không kể xiết cả trăm ngàn tinh xá lớn như Maha Vihàra, những tinh xá tiện nghi như Loha Pàsadà. Phước báo ấy cũng lớn hơn cả phước báo ông Cấp Cô Độc và các vị khác được hưởng do công cúng dường kho báu xây dựng các tinh xá. Bố thí pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu, được phước báo vô lượng vô biên nhiều hơn các thứ bố thí ấy. Tại sao thế? Tất cả những kẻ bố thí nó trên sở dĩ cúng dường do có nghe pháp. Nếu chưa được nghe, không bao giờ họ thực hiện những việc cúng dường ấy. Chúng sanh trong cõi Ta-bà này nếu không từng nghe pháp chẳng ai bố thí một vá cháo, hoặc chỉ một muỗng cơm. Vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí.

Nhận thấy những lợi lạc của Pháp thí, trong hơn 10 năm qua, Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay như một gạch nối nối kết quý Phật tử gần xa với chánh Pháp của Đức Thế Tôn. Để Phật pháp trường tồn, tỏa rạng, soi sáng lầm mê, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay rất mong quý chùa, quý đạo tràng, quý Phật tử gần xa tham gia thỉnh Kinh, sách, máy nghe Pháp thoại tại link: bit.ly/quatanggiacngo. Đồng thời, như một cánh tay nối dài mang chánh pháp lan xa, quý vị hãy giới thiệu đến cho gia đình, bạn bè và những người hữu duyên để cùng thỉnh. Chỉ cần thêm một người biết được chánh Pháp, vô minh sẽ càng bị đẩy lùi, thế giới lại thêm phần tươi sáng, tốt đẹp hơn! Nguyện Phật Pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook