Loading...

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI CHÙA GIÁC NGỘ (C215)

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI CHÙA GIÁC NGỘ (C215)
  • 150.000.000 VNĐ

    Đã thu

  • 150.000.000 VNĐ

    Số tiền cần

  • 01

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

lượt xem: 36

Báo cáo

Tổng kết

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH
CÚNG DƯỜNG TĂNG NI CHÙA GIÁC NGỘ (C215)

Tổng tịnh tài đóng góp: 150.000.000 đồng
Tổng chi phí của chương trình: 150.000.000 đồng
Số lượt đóng góp: 01

Chư Tăng là bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Vì vậy, việc cúng dường đến chư Tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đức, đây chính là hành trang quý báu để những người con Phật mang theo trong tháng ngày trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử. Ý thức được ý nghĩa lớn lao ấy của việc cúng dường Tam bảo, vào ngày 26/5/2019, thể theo thành tâm hồi hướng phước đức cho cha mình là Hương linh Mai Văn Ngọc, pháp danh Chiếu Thành, hưởng thọ 74 tuổi, vãng sinh ngày 25/5/2019, Phật tử Phương Hiếu đã phát tâm cúng dường chư Tăng, Ni chùa Giác Ngộ với tổng tịnh tài lên đến 150 triệu đồng.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức của gia đình Phật tử Phương Hiếu cùng quý mạnh thường quân, quý Phật tử hữu duyên đã chung tay đóng góp cho Phật sự. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử và quý quyến thân tâm thường lạc, đạo hạnh tinh chuyên, tâm bồ-đề viên đắc. Ðồng nguyện hồi hướng công đức đến các bậc ân nhân và thân nhân quá vãng được thọ hưởng phước lành, dứt trừ vọng chấp, vượt thoát trầm luân, viên thành đạo quả.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát ma-ha-tát!


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook