Loading...

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Bài hát: Năm điều quán tưởng

Trình bày: Hoàng Quân

Nhạc: Võ Tá Hân

                                                      Thế Tôn lời dạy tỏ tường
                                                      Năm điều quán tưởng phải thường xét ra:
                                                      Ta đây phải có sự già,
                                                      Thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn.
                                                      Ta đây bệnh tật phải mang,
                                                      Thế nào tránh khỏi đặng an, mạnh lành.
                                                      Ta đây sự chết sẵn dành.
                                                      Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ.
                                                      Ta đây phải chịu phân ly,
                                                      Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà.
                                                      Ta đi với nghiệp của ta,
                                                      Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,
                                                      Theo ta như bóng theo hình,
                                                      Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.

Có thể bạn quan tâm


Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook